• whatsapp-square (2)
  • so03
  • so04
  • so02
  • youtube

China Amulite Group MGO Board önümçilik liniýasy

China Amulite Group MGO Board Production Line

Gysga düşündiriş:

Amulite MGO tagtasynyň önümçilik liniýasy, köp ýyllyk önümçilik tejribesi bilen içerki we daşarky bazar müşderisiniň talaplary bilen birleşdirilen Hytaýda özbaşdak işlenip düzülen awtomatiki önümçilik liniýasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

China Amulite Group MGO Board önümçilik liniýasy
Amulite MGO tagtasynyň önümçilik liniýasy, köp ýyllyk önümçilik tejribesi bilen içerki we daşarky bazar müşderisiniň talaplary bilen birleşdirilen Hytaýda özbaşdak işlenip düzülen awtomatiki önümçilik liniýasy.MGO tagtasynyň önümçilik liniýasy adaty MGO tagtasynyň maşyn tehnologiýasyny düýpgöter üýtgetdi, üpjün edilen MGO tagtasynyň ähli zawodlarynyň oňat önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmagyna, iş netijeliligini ýokarlandyrmagyna, awtomatiki derejesini ýokarlandyrmagyna we iş güýjüni tygşytlamagyna, MGO tagtasynyň önümçiliginde hakykatdanam öňdebaryjy üpjünçi bolmaga mümkinçilik berer. ;
MGO tagtasynyň önümçilik liniýasynyň bazar perspektiwasy
Degişli statistika görä, 1993-nji ýylda Hytaýyň Içerki Içerki Bezeg Senagatynda 1994-nji ýylda 6,5 ​​milliard ABŞ dollary bilen deňeşdirilende 5 milliard dollar taslama bardy. 1995-nji ýylda 7,5 milliard dollar, 1996-njy ýylda 9 milliard dollar we 11 milliard dollar 1997, Indi Hytaýda 600 milliard dollar.Pleönekeý sanlardan, bezeg taslamalarynyň mukdary ýylsaýyn köpelýär, bezeg we taýýar gurluşyk senagaty has gülläp ösýän ösüşe eýe bolar; Adamlaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen hususy jaý satyn alyşlary has köp bolar. , Içerki bezeg pudagy yzygiderli öser.

MGO tagtasynyň önümleriniň we tehniki görkezijileriniň ulanylyşy
MGO tagtasy we ýangyna garşy tagtasy Sawdust, tüwi gabygy we dürli ösümlik samanlary bilen doldurylýar (birini ýa-da garyşyk birini saýlaň) we ýörite prosesleriň önümçiligi arkaly üýtgedilen material hökmünde birnäçe himiki çig mal goşuň.Sypal tagtasynda ýokary güýçli, uly önümiň gerimi, ýangyna garşy, suw geçirmeýän, ýaşyl daşky gurşawy goramak, arzan bahaly we ş.m. aýratynlyklary bar.MGO tagtasynyň önümleriniň ýüzlerçe dizaýny bar, meselem: imitasiýa gyzyl (ak) gök tagtasy, gyzyl (gara) hoz tagtasy, dub tagtasy, armut, gül kamfor tagtasy we ş.m. , Kompozit, agaç panel bilen deňeşdirilende, MGO Geňeşi edil şol bir amaly we gaýtadan işleýiş aýratynlyklaryna eýedir.Söwda merkezleriniň, myhmanhanalaryň, restoranlaryň, gijeki klublaryň, stansiýalaryň, ofis binalarynyň, ýaşaýyş otaglarynyň diwarlary, gapylary, penjireleri, diwar etekleri, potoloklary we ş.m. içerki bezeginde has giň gurnaldy. Şeýle hem ýokary derejeli mebellerde, gapylarda giňden ulanylýar. we bölümler.MGO tagtasy arzan we gowy hil, we dürli agaç tagtalary çalyşmak üçin amatly önüm.
MGO tagtasynyň we ýangyna garşy tagtanyň tehniki görkezijileri
1. Kislorod görkezijisi%: 90-dan köp
2. Gorizontal ýanmak: SO
3. Dik ýanmak: SO
4. Çyglylygyň mazmuny: 10,9%
6. Statiki egilmek güýji: 169.46Mpa
7. Dykyzlygy: T / M31.13
8. Suwuň garşylygy: 24 sagadyň içinde tozan ýok, üstünde üýtgeşiklik ýok
9. Üç galyndy ýok, hapalanma ýok, daşky gurşawy goramaga amatly.

Amulite MGO tagtasynyň önümçilik liniýasynyň aýratynlyklary
1. Autokary awtomatiki iş: MGO tagtasynyň tutuş önümçilik liniýasy awtomatiki şablonyň ýüklenmegini, awtomatiki örtük çykaryjy serişdäni, awtomatiki ölçemegi, awtomatiki ulalmagy, awtomatiki tekizlemegi, awtomatiki kesmegi, awtomatiki kody, awtomatiki kody, PLC ulgamy tarapyndan dolandyrylýar. Ackygyndy, awtomatiki demoulding we awtomatiki kesmek ýaly awtomatiki funksiýalar.
2. Outokary öndürijilik: Önümçilik liniýasynyň önümçilik tizligi sazlanýar, çalşygyň netijesi bolsa bazar şertlerine görä sazlanyp bilinýän 1500PCS - 2600PCS aralygyndadyr.
3. MGO tagtasynyň aýratynlyklary sazlanyp bilner: 2mm-40mm Dürli spesifikasiýa tagtalary öndürilip bilner.Specialörite talaplar bar bolsa, enjamlary özleşdirip bolýar.
4. Önümleriň dürli görnüşleri öndürilip bilner: MGO tagtasy, Flue tagtasy, birleşdirilen merkezi kondisioner şemaly howa geçiriji tagtasy, güýçlendirilen MGO tagtasy, witrirlenen monjuk bölejik izolýasiýa tagtasy, polistirol bölejik izolýasiýa geňeşi, bölek diwar tagtasy, daşarky diwar izolýasiýa tagtasy we beýleki önümler .
5. Zähmeti azaltmak: Önümçilik liniýasynyň hemmesi PLC ulgamy tarapyndan dolandyrylýar, 6 işçi tutuş liniýanyň önümçilik wezipesini ýerine ýetirip biler we zähmet güýji pes.
6. Takyk spesifikasiýa sazlamasy: Her galyňlyga gözegçilik basyşy rolik sanly görkeziş dolandyryşyny kabul edýär we sazlaýyş tizligi çalt.Dürli galyňlyk aýratynlyklary Önümçilik talaplaryna görä sazlanýar we sazlamagyň takyklygy ýokary.
7. Awtomatiki kesiş we bölünişik: Zehinli kesiş ulgamy, zähmeti azaldýan, önümiň takyklygyny ýokarlandyrýan we çalt önümçilik amallaryny üpjün edýän aýratynlyklara görä dürli spesifikasiýa önümlerini awtomatiki kesmek üçin ulanylýar.
8. Awtomatiki arassalaýyş şablony: Önümçilik liniýasy awtomatiki arassalaýyş şablon ulgamy bilen üpjün edilendir we önümiň oflayn bolandan soň şablonyň arka tarapy arassa bolar.Önüm çykarylandan soň, şablon tagtanyň önüminiň galyňlygyny we takyklygyny üpjün etmek üçin ýörite şablon awtomatiki arassalaýyş enjamlary bilen iki tarapda awtomatiki arassalanýar.
9. Awtomatiki tagtany düşürmek: Doly doly awtomatiki intellektual tagtanyň düşürilmegi işçileriň zähmet güýjüni peseldýär, çarçuwanyň hyzmat möhletini uzaldýar we tagtada adam tarapyndan döredilen zyýany azaldýar.
10. Awtomatiki palletizasiýa we gaplamak: Müşderiniň talaplaryna görä, köp sanly spesifikasiýa we önümiň mukdaryny palletirlemegi we gaplamagy amala aşyryp biler.
11. Merkezleşdirilen tozan kolleksiýasy: Önümçiligiň dowamynda tozany aýyrmak we tozan ýygnamak enjamlary bar, arassa önümçilik gurşawyny üpjün etmek, hapalanmagy azaltmak, kärhananyň daşky görnüşini gowulandyrmak we ýygnanan tozan gaýtadan ulanylyp, önümçilik çykdajylaryny azaldyp bolar.

China Amulite Group MGO Board Production Line03

MGO tagtasynyň önümçilik liniýasynyň prosesi maşyn sergisi

PP şablony

China Amulite Group MGO Board Production Line04

Awtomatiki ýükleme şablony

China Amulite Group MGO Board Production Line06

Awtomatiki ölçeg ulgamy

China Amulite Group MGO Board Production Line08

Awtomatiki iýmitlendiriş material ulgamy

China Amulite Group MGO Board Production Line09

Awtomatiki emele getiriş tagtasy

China Amulite Group MGO Board Production Line10

Tagtanyň galyndy awtoulaglaryny kabul etmek

China Amulite Group MGO Board Production Line11

Awtomatiki düşürmek we aýratyn şablon

China Amulite Group MGO Board Production Line01

Awtomatiki gyrasy gördi we stacker sistemasy

China Amulite Group MGO Board Production Line02

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler