• whatsapp-square (2)
  • so03
  • so04
  • so02
  • youtube

Biz hakda

KOMPANI ORA GÖRNÜŞI

Ussatlygyňy ösdürmek

Iň oňat zehin çözgüdi bilen üpjün etmek

Hytaý Amulite topary 30 ýyldan gowrak wagt bäri döredildi

Hytaý Amulit topary uly önümçilik toparydyr, Amulit topary mineral süýümli potoloklaryň gurluşyk materiallary zawodlaryny, süýümli aýna akustiki potolok plitalaryny, gaýa ýüň akustiki potolok plitalaryny, gaýa ýüň izolýasiýa panellerini, PVC gips örtük tagtasyny, togtadyş torlary ulgamyny öz içine alýar;Süýümli sement tagtasy / kalsiý silikat tagtasynyň önümçilik liniýasy, sement gasynlanan üçek panelleri önümçilik liniýasy, EPS sandwiç sement diwar panelleri önümçilik liniýasy, içi sement diwar panelleri önümçilik liniýasy, MGO tagtasynyň önümçilik liniýasy, kalsiý sulfat tagtasy önümçilik liniýasy, Sement öndürmek liniýasy, Kagyz ýüzli gips tagtasynyň önümçilik liniýasy, UV reňkli önümçilik liniýasy, sement önümlerine enjam enjamlary bilen baglanyşykly we ş.m.

Enjamlarymyzyň esasy ýeri

Bizde (Hytaýyň Bei welaýaty, Şi Jia Zhuang şäheri, Jin Zhou okrugy, Hytaýyň Hytaý welaýaty) );Gurluşyk materiallary zawodlarymyz bar (Jin Zhou okrugy, Şi Jia Zhuang şäheri, He Bei welaýaty, Hytaý), (Hytaýyň Bei welaýaty, LangFang şäheri, Daçheng okrugy, Hytaý) .

Kärhananyň güýji

30 ýyllyk ösüş bilen Hytaý Amulit topary Hytaýda süýümli sement tagtasy / kalsiý silikat tagtasynyň önümçilik liniýasy, sement gasynlanan üçek panelleri önümçilik liniýasy, EPS sandwiç sement diwar panelleri önümçilik liniýasy, boş sement diwar panelleri önümçilik liniýasy, MGO tagtasy Hytaýda öňdebaryjy maşyn öndürýän topara öwrüldi. Önümçilik liniýasy, kalsiý sulfat tagtasynyň önümçilik liniýasy, sement öndürýän liniýa, kagyz ýüzli gips tagtasynyň önümçilik liniýasy, UV reňkli önümçilik liniýasy;

Hünär hyzmatlarymyz

Toparymyzda dizaýn, çyzgy, gurnama üçin 27 sany maşyn inersenerler topary bar;Islendik taslama haýyşy üçin, inersenerler toparymyz müşderilerimiz üçin iň oňat taslama hasabatyny berip biler, elýeterli ýeriňize görä çyzuw we dizaýn edip bileris, talap edilýän enjamlaryňyz üçin 3D çyzgy wideosyny hödürläp bileris, size iň gowy çykdajy teklipini berip bileris. Taslamaňyz, toparyňyz şunuň ýaly önümleri öndürmekde ökde bolýança in Engineenerleriňizi we işçileriňizi taýýarlap bileris, dünýäde gurluşyk materiallarynyň täze ösüş tendensiýasyny elmydama paýlaşyp bileris we bazaryň ösüşi bilen täzelenmäge mümkinçilik bereris;Diňe size enjam satmak bilen çäklenmän, müşderilerimiziň bilelikde ösmegine-de jogapkärçiligimiz bar!

Tejribe ýyllary
Hünär topary
+
Önümçilik liniýasy
+
Hyzmatdaş ýurt

Dünýäniň 60-dan gowrak ýurdundan gelen müşderiler bilen hyzmatdaşlyk etdik, bütin dünýäde 200-den gowrak görnüşli önümçilik liniýasyny gurduk;Hindistanda, Kamboja, Taýland, Filippinler, Wýetnam, Bangladeş, Eýran, Indoneziýa, Özbegistan, Türkmenistan, Täjigistan, Gyrgyzystan, Gazagystan, Russiýa, Günorta Afrika, Kongo, Braziliýa, Peru, Boliwiýa, Wenesuela, Ekwador we ş.m. enjamlarymyzy gurduk.Golaýda hyzmatdaşlarymyzy tapyp bilersiňiz, görmäge hoş geldiňiz!

Soraglaryňyz barmy?Jogaplarymyz bar.

Daşky gurşawy goramagyň ýokary islegi bilen, indi ähli ösümliklerimiz daşky gurşawy goramak üçin iň oňat enjamlar we tozan ýygnaýjy enjamlar bilen guruldy, arassa we ýaşyl bolmagy üçin zawodlara gözegçilik edip bileris;

Professional topar!Dogruçyllyk!
Çalt gurnama!Iň gowy okuw!
Özara ýeňiş!

30 ýyldan gowrak wagt bäri enjam öndürmekden başga-da, Amulit topary Hytaýda öz önüm öndürýän zawodlarymyzy, öz işleýän zawodlarymyz bilen elmydama täze tehnologiýany synap görüp bileris we tehnologiýamyzy islendik wagt birinji derejä çykararys. , Işleýän haýsydyr bir mesele bar bolsa, has ir tapyp bileris we müşderilerimiziň taslamasy üçin çözüp bileris, şeýle hem müşderilerimize öz işleýän zawodlarymyza baryp görmek we öwrenmek üçin iň oňat amatlylygy we hyzmatdaşlygy üpjün edip bileris;

Gurluşyk materiallary üçin, biziň ýerimizde mineral süýümli potolok plitalaryny öndürýän iki sany zawod, süýümli sement tagtasynyň üç zawody / kalsiý silikat tagtasynyň önümçilik liniýasy, bir gips tagtasynyň önümçilik liniýasy, bir süýümli aýna akustiki potolok plitalary / gaýa ýüň akustikasy bar. Düşek plitalary önümçilik liniýasy, bir gaýa ýüň izolýasiýa panelleri önümçilik liniýasy, iki sany laminasiýa tagtasynyň önümçilik liniýasy, geljekde Hytaýda dostlarymyzy we müşderilerimizi garşy alarys!

Toparymyza baryp görmek we geljekki iş hakda pikir alyşmak üçin islendik müşderini hoş geldiňiz!