• whatsapp-square (2)
  • so03
  • so04
  • so02
  • youtube

Süýümli sement tagtasynyň önümçilik prosesi giriş

Önümçilik prosesi

1. Suw çüýşesi we sement tanky prosesi

Calcium Silicate Board19

Bir arassa suw çüýşesi we bir palçyk suw çüýşesi bar; Iki suw çüýşesi hem uglerod polat bilen kebşirlenýär, Palçyk suw çüýşesi önümçilik önümlerinden gaýtadan işlemek suwuny ýygnamak üçin, palçykly suw arassalanmak üçin garylýar. Suw çüýşesi, adatça arassalanan we arassa kapasany arassalamak üçin arassa suw almak üçin ulanylýar.

2. Kagyz pulpa prosesi

Calcium Silicate Board01

Kagyz pulpa prosesi Kagyz döwüji maşyn, arassalaýjy we kagyz pulpa saklaýyş tankyny öz içine alýar

Kagyz döwüjisi Kraft kagyzlaryny döwmek üçin ulanylýar

Arassalaýjy kagyz pulpasyny üýşürmek we olary kagyz pulpa saklaýyş tankyna sokmak üçin ulanylýar.

Kagyz pulpasyny saklamak üçin tank, kagyz pulpasyny saklamak üçin ulanylýar.

3. Akýan suwly vakuum suwuň suwsuzlanmagy

Calcium Silicate Board05

 

Sahypany emele getirmek üçin akymly süýümli formasiýa ulgamyny ýa-da hatçek görnüşini emele getirip bilýän sahypany saýlap bilersiňiz, müşderileriň islegine görä düzüp bileris.

Gowy garylan süýümli akym akýan gutujyga, soň bolsa çüýşeli guty konweýsinden başlap, tozan gatlagyny emele getirmek üçin, wakuum suwsuzlygy we sandyk rolikli düwmeler, gatlaklary tegeleklemekden soň, tegelek kesiş deprek rolikini, soň bolsa awtomatiki kesmek bilen Tekiz çygly kagyzlary emele getiriň.

Howa-suw bölüji: Wakuum gutusyndan çykarylan bug suw garyndysyny aýyrmak üçin ulanylýar, ýygnanýan guýa akýar we howa vakuum nasosyna yzyna iberilýär.

4.Flow-On Slurry Sheet emele getiriş prosesi

Calcium Silicate Board04

 

Rolikleri emele getirýän kagyzlary emele getireniňizden soň, awtomatiki lazeriň ýerleşdirilmegi we kesilmegi bilen, çygly kagyzlaryň tutuş kompýuterini alyp barmak işine geçiň.

5. Highokary basyşly suw kesiş ulgamy

Calcium Silicate Board02

Bu ýokary basyşly suw kesiş ulgamy, konweýerde çygly örtükleri tertipli kesmek üçin ýokary basyşly suw nasosy bilen import edilýän ýokary basyşly suw nasosy bilen öz patent enjamlarymyzdyr.

6. Çygly kagyzlary we çygly kagyzlary gowşurmak prosesi

Calcium Silicate Board06

Bu amal, rulon konweýini emele getirmekden kesilen gowy çygly kagyzy, çygly listleri ýerleşdirmek we awtomatiki gyralary kesmek üçin ulanylýar.

7. Awtomatiki saklaýjy

Calcium Silicate Board07

Iki sahypany bir gezekde saklap bolýar.Soruş kubogy konweýer maşynyny almakdan çygly kagyzlary we başga bir iş ýerinde trolleýdäki şablony sorýar, soň bolsa olary trolleýde orta pozisiýada saklaýar (-okary basyşly janköýeriň vakuum sorulmagy bilen).Soruş kubogynyň takyk hereketi, gidrawliki itek bilen iteklenýän swing golundaky dişli amala aşyrylýar.

PLC dolandyryş, awtomatiki işlemek.

Funksiýa: Süýümli sement tagtasynyň / kalsiý silikat tagtasynyň hilini we pes önümlerini tertiplemek we ýerleşdirmek üçin awtomat staker ulanylýar.

Önümler tertipli we ýokary awtomatlaşdyrylan, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrar.

8 .Masany basyň

Press Machine (3)

Önümleriň dykyzlygyny we güýjüni ýokarlandyrmak üçin ulanylýar,

Standart basyş : 7000ton, metbugat tablisasynyň ululygy: 1350 * 2700/3200mm, Aralyk: 1200mm, Iş urmagy: 400mm, basyş tizligi: 0.05 ~ 0.25mm / s;

Yza gaýdyp geliş tizligi: 15 mm / S.

Metbugat ulaglarynda we daşynda: Bir birlik.

Kuwwaty: 27.5kw

9.Trolleý çekiş ulgamy

5719f11a

Rugsat berilýän ýük: 20T

Stol demir ýolunyň aralygy: 750mm

Pyýada mehanizmi:

Reduksiýa modeli: fa67-60-y-1.5, I = 50

Motor tizligine gabat gelmek: 1380r / min, Kuwwaty: 1.5kw

Trolleýiň syýahat tizligi: 9m / min

10. Wakuum demoulding şablon maşyny

Calcium-Silicate-Board11

Awtoulagyň hereketi we emiş kubogynyň ýokarlanmagy we ýykylmagy “Servo Motor” tarapyndan dolandyrylýar.

Demoulding şablon maşyny şablony we trolleýdäki listleri bölýär, şablon ýag çotgasy üçin ýag çotgasy maşynyna goýulýar we listler beýleki tarapa trolleýde ýerleşdirilýär.Her 150 mm sahypada bir awtoklaw interleave spacer goşuň.

Emdiriş kubogynyň takyk hereketi, pnewmatik itek bilen iteklenýän swing golundaky dişli enjamlar arkaly amala aşyrylýar.

PLC dolandyryş, awtomatiki işlemek.

11.Awtoklaw prosesi

Calcium-Silicate-Board12

Süýümli sement tagtasynyň / Kalsiý silikat tagtasynyň häsiýetnamalary sebäpli, ýokary temperaturada we ýokary basyş gurşawynda himiki reaksiýa almaga mätäç bolan önümçilik prosesinde esasy çig mal hökmünde hek we kwars çäge tozy ulanylýar, ähli çig mallary garyşdyryp biler. Ougheterlik derejede, we listleri has berklik we güýçlilik ediň.

12. Gazan

Calcium-Silicate-Board13

Süýümli sement tagtasynyň / kalsiý silikat tagtasynyň önümçilik prosesinde awtoklaw we guradyjy gaýtadan işlemek üçin ulanylýar we

Awtoklawyň we guradyjynyň ýylylyk energiýasy gazanlar bilen üpjün edilýär!

13. Guradyjy

Calcium-Silicate-Board14

Süýümli sement tagtasyny / kalsiý silikat tagtasyny guratmak üçin ulanylýar, awtoklaw bejergisinden soň, süýümli sement tagtasynyň çyglylygy 25% töweregi.Çägelenmezden ozal, Çyglylyk we Çyglylyk

Mazmuny guradyjy tarapyndan 15% -den peseltmeli.Guradyjynyň ýokary önümçilik netijeliliginiň, owadan görnüşiň, amatly tehniki hyzmatyň we aňsat işlemegiň artykmaçlyklary bar.

14. Gyrasy kesmek ulgamy

Edge-Trimming-Machine-1


Iş wagty: Noýabr-02-2021