• whatsapp-square (2)
  • so03
  • so04
  • so02
  • youtube

Süýümli sement tagtasy näme?

Süýümli sement tagtasy, adatça gapdal ýa-da bezeg hökmünde ulanylýan gurluşyk materialydyr.Bu material çydamly we howanyň aşa aşa çydamly önümini üpjün etmek üçin döredildi.Süýümli sement tagtalary az tehniki hyzmaty talap edýär we winil ýa-da agaç ýaly adaty gapdal materiallardan birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.

Amulite Color Fiber Cement Board (3)

Önümçilik

Süýümli sement tagtasy dürli galyňlykdaky listleri emele getirmek üçin gatlaklarda öndürilýän sementden, gumdan we sellýuloza süýümlerinden durýar.Tagtalar tagtany emele getirmek we gumyň we sementiň berkligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin ýokary temperaturaly bug bejergisini ulanýan awtoklaw görnüşi bilen öndürilýär.Sellýuloza süýümleri ýarylmagynyň öňüni almaga kömek edýär.Material bejerilmänkä, gapdal tagtalaryň üstüne agaç dänesi nagşy goşulýar.

Fiber Cement Board Products (5)

Dizaýn opsiýalary

Süýümli sement tagtasy dürli reňklerde bolýar.Şeýle hem, Gollandiýanyň aýagy ýa-da monjuk ýaly adaty sidinge meňzeş bolmagy üçin birnäçe profilde ýasalýar.Egilmeýändigi sebäpli zawodda süýümli sement siding emele gelýär we gysgyç ýa-da bezeg hökmünde ulanylyp bilner.

Fiber Cement Board Products (29)

Bejeriş

Süýümli sement tagtalary güýçli we güýçli gün şöhlesiniň, çyglylygyň ýa-da ýeliň köp bolýan aşa howa şertlerinde saklamak üçin niýetlenendir.Bu material oda, mör-möjeklere we çüýremäge hem çydamlydyr.Süýümli sement tagtasy boýag talap etmeýär.Dizaýn islegleriňize görä tagtalar zawodda reňkli bolup biler.Bu materialy reňklemegi saýlasaňyz, ony gowy siňdirer we ýokary hilli boýag bilen winil ýa-da polat ýaly boýalanmaz.Pes tehniki gurluşyk materialy üçin niýetlenendir, ýöne her ýyl penjireleriň we gapylaryň töweregindäki dykyz bogunlary yzygiderli arassalamagy we barlamagy talap edýär.

Fiber Cement Board Products (10)

Üstünlikleri

Winiliň edip bilýän süýümli sement tagtasy çişmeýär ýa-da solmaýar.Ultramelewşe şöhlelerine çydap bilýär we mör-möjekler we guşlar geçip bilmeýär.Göni täsir astynda çişmeýär ýa-da çişmeýär we sowuk howada döwülmez.Süýümli sement tagtalary beýleki örtük materiallaryna rugsat berilmeýän taryhy abatlaýyş işlerinde ulanylyp bilner.Uzak ömri sebäpli süýümli sement tagtalary abatlamak we abatlamak üçin çykdajylary hem azaldýar.Köp kepillik materiallary ýedi ýyl ýa-da ondanam köp wagtlap kepillendirýär.

Fiber Cement Board Products (3)

Adetmezçilikleri

Süýümli sement tagtasy bilen işlemek kyn bolup biler.Tozanyň mukdary ýokary, şonuň üçin bu material kesilende we işlenende ýüz maskasy zerurdyr.Winil ýaly materiallardan has agyr we tekiz göterilse döwülip biler.Süýümli sement tagtalary daşalanda ýa-da daşalanda seresap boluň, sebäbi gurnamazdan öň gyralary we burçlary çip bolar.Tagtalary gurýan ýeriňiz arassa we tekiz bolmaly, sebäbi süýümli sement tagtasynyň listleri beýleki gapdal materiallar ýaly bökdençlikleri gizlemez.


Iş wagty: Maý-12-2022