• whatsapp-square (2)
  • so03
  • so04
  • so02
  • youtube

Kalsiý silikat tagtasy / Süýümli sement tagtasynyň önümçilik liniýasy

Calcium Silicate Board /Fiber Cement Board Production Line

Gysga düşündiriş:

Süýümli sement tagtasy önümleri bilen gurluşyk we bezeg pudagynda giň ulanylyş,


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süýümli sement tagtasynyň önümleri Gurluşyk we bezeg pudagynda giňden ulanylýar, süýümli sement tagtasynyň önümçilik liniýasy tehnologiýasy we awtomatiki dereje elmydama täzelenmegi dowam etdirýär. Amulit inersenerler toparynyň yzygiderli tagallasy bilen elmydama tehnologiýa täzeliklerini saklaýarys we süýümli sement tagtasynyň enjamlaryny öndürýäris. Dünýä sement tagtasynyň önümler bazarynda has ýokary dereje; Indi süýümli sement tagtasy / kalsiý silikat tagtasynyň önümçilik kuwwaty ýylda 3 million inedördül metr.Yearylda 4 million inedördül metr.6ylda 6 million inedördül metr, ýylda 8 million inedördül metr, ýylda 10 million inedördül metr; standart tagtanyň ölçegi 2440X1220X (4-25) MM we 3000X1220X (4-25) MM, Şeýle hem müşderilere görä önümçilik enjamlaryny sazlap bileris. 'Talap, islendik ýöriteleşdirilen spesifikasiýa amala aşyrylyp bilner;

Calcium Silicate Board /Fiber Cement Board Production Line Calcium Silicate Board /Fiber Cement Board Production Line

Görnüşleri we aýratynlyklary
Süýümli güýçlendirilen kalsiý silikat tagtasy / Süýüm sement tagtasy CSB / FCB tagtasy hökmünde hem jaň ediň. Lighteňil agramyň artykmaçlygy bolan täze görnüşi we daşky gurşawy goramak materiallary. Highokary güýç, ýangyn geçirmeýän, gowy ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi. Giň ulanylyşy we ömri uzak we ş.m. Indi kalsiý silikat tagtasy / Süýümli sement tagtasynyň önümleri potolokda we bölekde giňden ulanylýar. Highokary binanyň daşky izolýasiýasy, köpçülikleýin binanyň ýangyna garşy panelleri, potolok plitalary, howa geçirijisi.

Önümçilik tehnologiýasy
Kalsiý silikat tagtasy / Süýüm sement tagtasy süýümli berkidilen materiallar hökmünde organiki däl süýümleri ýa-da sellýuloza süýümini alyň. Kalsiý we silikat materiallaryny esasy sement materiallary hökmünde alyň. Önümçilik prosesi bilen garyşyk, tagtanyň emele gelmegi bilen. Has ýokary standart tagtanyň talaplary üçin öndüriň. Tagtanyň metbugatyny, tagtany guratmagy, tagtanyň çägelenmegini we gyralaryny kesmek prosesini goşup bilersiňiz we tagtanyň standartyny we ulanylyşyny gowulandyrmak üçin ýüzüňize surat çekip bilersiňiz, soňra tagtanyň goşulan gymmaty we tagtanyň satuw bazaryny ulaldyp bilersiňiz. ;Kalsiý silikat tagtasynyň / süýümli sement tagtasynyň önümçilik liniýasyny emele getirmek üçin adatça akymyň görnüşi, Hatçek emele getiriş görnüşi we ekstruziýa görnüşi bolýar.

Calcium Silicate Board17

Esasy çig mal
Güýçlendirilen süýüm (Kraft kagyz pulpasy, Wollastonit, aýna süýüm.

Önümleriň standarty.

Calcium Silicate Board18

Kalsiý silikat tagtasynyň senagat standarty JCIT564-2008Süýümli sement tagtasynyň senagat standarty JCIT 412.1-2006

Önümçilik prosesi

1. Suw çüýşesi we sement tanky prosesi

Bir arassa suw çüýşesi we bir palçyk suw çüýşesi bar; Iki suw çüýşesi hem uglerod polat bilen kebşirlenýär, Palçyk suw çüýşesi önümçilik önümlerinden gaýtadan işlemek suwuny ýygnamak üçin, palçykly suw arassalanmak üçin garylýar. Suw çüýşesi, adatça arassalanan we arassa kapasany arassalamak üçin arassa suw almak üçin ulanylýar.

Calcium Silicate Board19

2. Kagyz pulpa prosesi

Kagyz pulpa prosesi Kagyz döwüji maşyn, arassalaýjy we kagyz pulpa saklaýyş tankyny öz içine alýar
Kagyz döwüjisi Kraft kagyzlaryny döwmek üçin ulanylýar
Arassalaýjy kagyz pulpasyny üýşürmek we olary kagyz pulpa saklaýyş tankyna sokmak üçin ulanylýar.
Kagyz pulpasyny saklamak üçin tank, kagyz pulpasyny saklamak üçin ulanylýar.

Calcium Silicate Board01

3. Akýan suwly vakuum suwuň suwsuzlanmagy

Sahypany emele getirmek üçin akymly süýümli formasiýa ulgamyny ýa-da hatçek görnüşini emele getirip bilýän sahypany saýlap bilersiňiz, müşderileriň islegine görä düzüp bileris.
Gowy garylan süýümli akym akýan gutujyga, soň bolsa çüýşeli guty konweýsinden başlap, tozan gatlagyny emele getirmek üçin, wakuum suwsuzlygy we sandyk rolikli düwmeler, gatlaklary tegeleklemekden soň, tegelek kesiş deprek rolikini, soň bolsa awtomatiki kesmek bilen Tekiz çygly kagyzlary emele getiriň.
Howa-suw bölüji: Wakuum gutusyndan çykarylan bug suw garyndysyny aýyrmak üçin ulanylýar, ýygnanýan guýa akýar we howa vakuum nasosyna yzyna iberilýär.

Calcium Silicate Board04

4.Flow-On Slurry Sheet emele getiriş prosesi

Rolikleri emele getirýän kagyzlary emele getireniňizden soň, awtomatiki lazeriň ýerleşdirilmegi we kesilmegi bilen, çygly kagyzlaryň tutuş kompýuterini alyp barmak işine geçiň.

Calcium Silicate Board05

5. Highokary basyşly suw kesiş ulgamy

Bu ýokary basyşly suw kesiş ulgamy, konweýerde çygly örtükleri tertipli kesmek üçin ýokary basyşly suw nasosy bilen import edilýän ýokary basyşly suw nasosy bilen öz patent enjamlarymyzdyr.

Calcium Silicate Board02

Calcium Silicate Board03

6. Çygly kagyzlary we çygly kagyzlary gowşurmak prosesi

Bu amal, rulon konweýini emele getirmekden kesilen gowy çygly kagyzy, çygly listleri ýerleşdirmek we awtomatiki gyralary kesmek üçin ulanylýar.

Calcium Silicate Board06

7. Awtomatiki saklaýjy

Iki sahypany bir gezekde saklap bolýar.Soruş kubogy konweýer maşynyny almakdan çygly kagyzlary we başga bir iş ýerinde trolleýdäki şablony sorýar, soň bolsa olary trolleýde orta pozisiýada saklaýar (-okary basyşly janköýeriň vakuum sorulmagy bilen).Soruş kubogynyň takyk hereketi, gidrawliki itek bilen iteklenýän swing golundaky dişli amala aşyrylýar.
PLC dolandyryş, awtomatiki işlemek.
Funksiýa: Süýümli sement tagtasynyň / kalsiý silikat tagtasynyň hilini we pes önümlerini tertiplemek we ýerleşdirmek üçin awtomat staker ulanylýar.
Önümler tertipli we ýokary awtomatlaşdyrylan, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrar.

Calcium Silicate Board07

8 .Masany basyň

Metbugat enjamy önümleriň dykyzlygyny we güýjüni ýokarlandyrmak üçin ulanylýar,
Standart basyş : 7000ton, metbugat tablisasynyň ululygy: 1350 * 2700/3200mm, Aralyk: 1200mm, Iş urmagy: 400mm, basyş tizligi: 0.05 ~ 0.25mm / s;
Yza gaýdyp geliş tizligi: 15 mm / S.
Metbugat ulaglarynda we daşynda: Bir birlik.
Kuwwaty: 27.5kw

Press Machine (3)

9.Trolleý çekiş ulgamy

Rugsat berilýän ýük: 20T
Stol demir ýolunyň aralygy: 750mm
Pyýada mehanizmi:
Reduksiýa modeli: fa67-60-y-1.5, I = 50
Motor tizligine gabat gelmek: 1380r / min, Kuwwaty: 1.5kw
Trolleýiň syýahat tizligi: 9m / min

Calcium Silicate Board06

10. Wakuum demoulding şablon maşyny

Awtoulagyň hereketi we emiş kubogynyň ýokarlanmagy we ýykylmagy “Servo Motor” tarapyndan dolandyrylýar.
Demoulding şablon maşyny şablony we trolleýdäki listleri bölýär, şablon ýag çotgasy üçin ýag çotgasy maşynyna goýulýar we listler beýleki tarapa trolleýde ýerleşdirilýär.Her 150 mm sahypada bir awtoklaw interleave spacer goşuň.
Emdiriş kubogynyň takyk hereketi, pnewmatik itek bilen iteklenýän swing golundaky dişli enjamlar arkaly amala aşyrylýar.
PLC dolandyryş, awtomatiki işlemek.

Calcium Silicate Board11

11.Awtoklaw prosesi

Süýümli sement tagtasynyň / Kalsiý silikat tagtasynyň häsiýetnamalary sebäpli, ýokary temperaturada we ýokary basyş gurşawynda himiki reaksiýa almaga mätäç bolan önümçilik prosesinde esasy çig mal hökmünde hek we kwars çäge tozy ulanylýar, ähli çig mallary garyşdyryp biler. Ougheterlik derejede, we listleri has berklik we güýçlilik ediň.

Calcium Silicate Board12

12. Gazan

Süýümli sement tagtasynyň / kalsiý silikat tagtasynyň önümçilik prosesinde awtoklaw we guradyjy gaýtadan işlemek üçin ulanylýar we
Awtoklawyň we guradyjynyň ýylylyk energiýasy gazanlar bilen üpjün edilýär!

Calcium Silicate Board13

13. Guradyjy

Süýümli sement tagtasyny / kalsiý silikat tagtasyny guratmak üçin ulanylýar, awtoklaw bejergisinden soň, süýümli sement tagtasynyň çyglylygy 25% töweregi.Çägelenmezden ozal, Çyglylyk we Çyglylyk
Mazmuny guradyjy tarapyndan 15% -den peseltmeli.Guradyjynyň ýokary önümçilik netijeliliginiň, owadan görnüşiň, amatly tehniki hyzmatyň we aňsat işlemegiň artykmaçlyklary bar.
Calcium Silicate Board14

14. Gyrasy kesmek ulgamy

Gyrasy kesmek maşyny, esasan, rulonlary iýmitlendirýän listlerden, uzyn boýly gyralary kesmek maşynyndan, ruldan, gyrasy kesiş maşynyndan, rulon stolundan boşadylýan listlerden, elektrik kabinetinden, howa kabinetinden we ş.m.
Gyrasy kesmek maşyny süýümli sement tagtasynyň gyrasyny we kesilmegini, soň bolsa önümleriň gutarmagy üçin ulanylýar.

Calcium Silicate Board15


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler